Els BIC i els BRL a Quart de Poblet

En l’actualitat el patrimoni es considera com un dels recursos essencials per a la prestació de serveis públics i per a l’exercici de competències pròpies de les Administracions Públiques. La principal qualitat del patrimoni cultural és, precisament, el seu valor cultural, de caràcter intangible i qualitatiu. No obstant açò, no es pot oblidar que a més d’aquest valor, el patrimoni cultural constitueix, indubtablement, una font de riquesa per a diversos sectors, generant importants activitats econòmiques directament relacionades amb la seua identificació, protecció, conservació, restauració, gestió i posada en valor.

Conservar el patrimoni és, per tant, conservar alguna cosa imprescindible per a la societat en les seues diverses facetes (economia, turisme, cultura, etc.). No cal oblidar en cap moment que es tracta d’un recurs no renovable, amb valors únics i insubstituïbles. D’ací la necessitat d’abordar la seua problemàtica i de complir amb de les demandes i necessitats que es puguen existir.

QUÈ INCLOU EL CONCEPTE DE PATRIMONI?

El patrimoni es divideix en tres grans categories: béns immobles; béns mobles; béns immaterials. Per a evitar malentesos sobre quines coses són o no ‘patrimoni’, i per tal de definir les àrees i objectes que s’inclouen en les competències de gestió patrimonial, bastarà recollir les definicions que recull la legislació vigent:

– integren el Patrimoni els immobles i objectes mobles de valor i interès artístic, històric, paleontològic, arqueològic, etnogràfic, científic o tècnic.

– també el patrimoni documental i bibliogràfic, els jaciments i zones arqueològiques, així com els llocs naturals, jardins i parcs, que tinguen valor artístic, històric o antropològic.

–  formen part del patrimoni cultural valencià, en qualitat de Béns Immaterials del Patrimoni Etnològic, les creacions, coneixements, tècniques, pràctiques i usos més representatius i valuosos de les formes de vida i de la cultura tradicional valenciana. Així mateix, també ho són les expressions de les tradicions del poble valencià en les seues manifestacions, musicals, artístiques, gastronòmiques o d’oci, i especialment aquelles que han sigut objecte de transmissió oral i les que mantenen i potencien l’ús del valencià.

BIC: Béns declarats d’Interés Cultural

Els béns poden ser declarats béns d’interès cultural segons diferents categories: A, B, C i D.

A) Els béns immobles seran adscrits a alguna de les següents categories:

Monument. Es declararan com a tals les realitzacions arquitectòniques o d’enginyeria i les obres d’escultura colossal.

Conjunt Històric. És l’agrupació de béns immobles, contínua o dispersa, clarament delimitable i amb entitat cultural pròpia i independent del valor dels elements singulars que la integren.

Jardí Històric. És l’espai delimitat producte de l’ordenació per l’home d’elements naturals, complementat o no amb estructures de fàbrica i estimat per raons històriques o pels seus valors estètics, sensorials o botànics.

Espai Etnològic. Construcció, instal·lació o conjunt d’aquestes, vinculades a formes de vida i activitats tradicionals, que, per la seua especial significació siga representativa de la cultura valenciana.

Lloc Històric. És el lloc vinculat a esdeveniments del passat, tradicions populars o creacions culturals de valor històric, etnològic o antropològic.

Zona Arqueològica. És el paratge on existeixen béns, l’estudi dels quals exigeix l’aplicació preferent de mètodes arqueològics, hagen sigut o no extrets i tant es troben en la superfície, com en el subsòl o sota les aigües.

Zona Paleontològica. És el lloc on existeix un conjunt de fòssils d’interès científic o didàctic rellevant.

Parc Cultural. És l’espai que conté elements significatius del patrimoni cultural integrats en un medi físic rellevant pels seus valors paisatgístics i ecològics.

B) Els béns mobles seran declarats individualment, com a col·lecció o com a fons de museus i col·leccions museogràfiques.

C) Documents i obres bibliogràfiques, cinematogràfiques, fonogràfiques o audiovisuals seran declarades individualment, com a col·lecció o com a fons d’arxius i biblioteques.

D) Béns Immaterials. Poden ser declarats d’interès cultural les activitats, creacions, coneixements, pràctiques, usos i tècniques representatius de la cultura tradicional valenciana, així com aquelles manifestacions culturals que siguen expressió de les tradicions del poble valencià en les seues manifestacions musicals, artístiques o d’oci, i especialment aquelles que han sigut objecte de transmissió oral i les que mantenen i potencien l’ús del valencià. També podran ser declarats d’interès cultural els béns immaterials de naturalesa tecnològica que constituïsquen manifestacions rellevants o fites de l’evolució tecnològica del País Valencià.

 BRL: Béns de Rellevància Local

Són béns immobles de rellevància local tots aquells béns immobles que, no reunint els valors en grau tan singular que justifique la seua declaració com a BIC, tenen no obstant açò significació pròpia, en l’àmbit comarcal o local, com a béns destacats de caràcter històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic o etnològic. Aquests béns hauran de ser inclosos en els corresponents catàlegs de béns i espais protegits previstos en la legislació urbanística, amb l’expressada qualificació de béns immobles de rellevància local i s’inscriuran en la secció 2ª de l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià.

Categories de BRL:

– Monument d’Interès Local

– Nucli Històric Tradicional

– Jardí Històric d’Interès Local

– Espai Etnològic d’Interès Local

– Lloc Històric d’Interès Local

– Espai de Protecció Arqueològica

– Espai de Protecció Paleontològica

Sobre la base de la legislació vigente també tenen la consideració de Béns Immobles de Rellevància Local, i amb aquesta denominació hauran de ser inclosos en els respectius Catàlegs de Béns i Espais Protegits, les següents categories d’elements arquitectònics: Els Nuclis Històrics Tradicionals, així denominats conforme a la legislació; els «pous o caves de neu» o neveres; els fumerals de tipus industrial construïts de rajola anteriors a 1940; els antics molins de vent; les barraques tradicionals de la comarca de l’Horta de València; les llotges i sales comunals anteriors al segle XIX; l’arquitectura religiosa anterior a l’any 1940 incloent els Calvaris Tradicionals que estiguen concebuts autònomament com a tals; els panells ceràmics exteriors anteriors a l’any 1940.

ELS BÉNS PATRIMONIALS A QUART DE POBLET

Dit açò es fa necessari concretar quins són els béns patrimonials més destacats del poble ja que únicament si la gent coneixem que hi ha al nostre municipi serem capaços de respectar-lo, conservar-lo i difondre-lo acuradament.

Una de les característiques més significatives del nostre municipi ha sigut el seu important desenvolupament urbanístic i per tant, la gran transformació patida en les últimes dècades, havent sigut objecte d’un gran procés de creixement, renovació i transformació urbana. La població empadronada en l’actualitat supera els 25.000 habitants i el seu terme municipal té una superfície d’1.964,28 Ha. en la qual ja existeixen 4 Béns declarats d’Interès Cultural (BICs). Per motiu d’espai i per no allargar molt aquest article, no anem a tractar en detall cadascun d’ells, només els enumerarem, deixant el seu tractament monogràfic per a futurs articles.

4 Béns d’Interés Cultural (BIC) de Quart, tots amb categoria de Monument:

– Cisterna àrab

Categoria: Monument; Codi: ( R.I. ) – 51-0004506; Data d’Incoació: 19-02-1981; Data Butlletí Incoació: 19-02-1981; Data de Declaració: 01-06-1981; Data Butlletí Declaració: 01-09-1981

– Tram històric de la sèquia de Mislata

Categoria: Monument; Codi: ( R.I. ) – 51-0011248-00000; Data d’Incoació: 15-10-2004; Data Butlletí Incoació: 24-11-2004; Data de Declaració: 29-09-2006; Data Butlletí Declaració: 17-11-2006

– Assut de la sèquia de Rascanya

Categoria: Monument; Codi: ( A.R.I. – 51-0011246-00000; Data d’Incoació: 07-10-2004; Data de Declaració: 17-10-2006; Data Butlletí Declaració: 27-12-2006

– Assut de la sèquia de Favara

Categoria: Monument; Codi: ( R.I. ) – 51-0011245-00000; Data d’Incoació: 07-10-2004; Data de Declaració: 06-10-2006; Data Butlletí Declaració: 27-12-2006

Béns de Rellevància Local (BRL) a Quart. El PGOU del nostre municipal recull i/o proposa com a BRL els següents béns: la Parroquia de la Verge de la Llum, L’ermita de Sant Onofre, el Partidor de les Llengües del Franc o de Franc-Moros, el Partidor de les Llengües de Sant Onofre o de Quart-Benàger, el Molí Real o de Poblet, els retaules ceràmics exteriors de La trinitat, de St. Josep, Mare de déu del Pilar, Mare de déu del Roser, Mare de déu dels Dolors i St. Vicent Ferrer; el Fumeral industrial de ElCano.

Per conclure…

El patrimoni pertany al conjunt de la ciutadania i sobre ell poden no solament demandar informació o qualsevol tipus d’explicació respecte a la seua administració, sinó també exigir responsabilitats per les actuacions que pogueren realitzar aquelles persones a les quals se’ls ha habilitat per a desenvolupar la gestió del patrimoni municipal. Per tant, objectiu fonamental ha de ser la gestió eficient, transparent i objectiva del patrimoni local; i en última instància, aconseguir un coneixement i control exhaustiu del patrimoni, i una administració i gestió eficaç del mateix.

No obstant açò, tot l’anterior no és factible si com a primera mesura no s’implementa el coneixement exhaustiu del patrimoni com a punt de partida per a poder abordar, amb unes mínimes garanties, qualsevol actuació de caràcter patrimonial. Aquest coneixement es plasma i arreplega en l’instrument essencial, bàsic i elemental per al desenvolupament eficaç de qualsevol gestió que sobre el patrimoni es pretenga realitzar: l’Inventari General de Béns i Drets.

BIBLIOGRAFIA

El principal marc normatiu a tenir en compte a l’hora de desenvolupar la gestió patrimonial és el següent:

> Llei 33/2003, de 3 de Novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques (LPAP).
> Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBL), arts. 79 a 83, amb les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de Modernització del Govern Local.
> Text Refós de les Disposicions Vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986 del 18 d’Abril; arts. 74 a 87.
> Reglament de Béns de les Entitats Locals, Reial decret 1372/86, de 13 de Juny de 1986.
> Llei 6/1998, de 13 Abril, sobre règim del Sòl i Valoracions.
> Llei Reguladora de l’Activitat Urbanística de la Comunitat Valenciana de 1994.
> Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals de 2004, la Instrucció de Comptabilitat, etc.
> Llei del Patrimoni Històric Español (LPHE). Llei 16/1985, de 25 de juny.
> Llei del Patrimoni Cultural Valencià (LPCV), Llei 4/98 de la Generalitat Valenciana d’11de juny; i les seues modificacions.
Anuncis

4 responses to “Els BIC i els BRL a Quart de Poblet

  1. Retroenllaç: Senyalització d’elements patrimonials a Quart de Poblet | quart de poblet: història i patrimoni·

  2. Responent al vostres comentaris:
    Sabem que el PGOU vigent és de l’any 2002. Per tots és sabut que en 1995 fou anulat el PGOU de 1992 i que l’any 2000 s’aprovà un model transitori, que encara està en vigor. De conformitat amb la legislació vigent, l’ajuntament començà en 2009 la redacció d’un nou PGOU, al qual nosaltres tinguerem accés durant la fase pública de consulta i sobre el qual ja presentarem les al·legacions oportunes en relació a les propostes d’ordenació urbanística i les necessitats de gestió
    patrimonial. Dit açò, només comentar que precisament aquest article denuncia que no hi ha gestió eficaç sense una bona feina de documentació i catalogació patrimonial prèvia i que són el catàleg patrimonial i el Pla d’Ordenació Urbana Local les eïnes claus. Ara bé, per a qualsevol consulta concreta de per què tarda tant el nou PGOU en aprovar-se, caldrà pregunta-li al consistori no a QPHP.

  3. Només comentar que el nostre PGOU que arreplega els BRLs és de l’any 2000, que era provisional amb una vigència de dos anys i que des d’aleshores es trobem en un llimbs (limbo) difícil de gestionar en eixa matèria

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s